Den gode medspiller må være best innad i laget.

I mange år har jeg jobbet med inkludering i idretten. Føler meg utrolig privilegert som har fått blitt kjent med fantastiske mennesker, fra hele verden. Foresatte som ønsker det beste for sine barn, i et nytt land, nytt språk og ikke minst en ny kultur og tradisjoner. De flere hundre barna vi over år har hjulpet inn i en ønsket idrett, basert på familieperspektiv i arbeidet.

Men jeg har også sett noe annet. Hvordan voksne mennesker, i noen miljøer, gjennom sin adferd kan sette i fare andre voksnes selvstendighet og andres rett til å ta valg.  Hvordan de kan styre andre gjennom sosiale mekanismer og sanksjoner, og kanskje også frarøve andre sin identitet.

For oss som har vokst opp på bygda kan vi kanskje kjenne igjen det såkalte «bygdedyret». De som holder oversikt og reagerer når en ikke holder seg innenfor rammene av det miljøet krever. Synlige og usynlige koder om hva som er forventet adferd i miljøet. Noen ungdommer kaller det for gatepoliti. På fagspråk ofte omtalt som negativ sosial kontroll. Det er sikkert flere navn på dette, jeg vil kalle det mobbing.

Mekanismene er ofte de samme, men konsekvensene kan utarte seg annerledes for den enkelte som utsettes for det. Noen isolerer seg, noen opplever de må velge bort deler av seg selv for å kunne være endel av sitt miljø, noen må flytte, noen blir alvorlig syke, noen må i verste fall bøte med livet.

Mobbing defineres som handlinger, eller mangel på handlinger, som hindrer opplevelsen:

–             av å høre til,

–             av å være en betydningsfull person i fellesskapet

–             og muligheten til medvirkning.

–             for en eller flere til å få ta en positiv plass/ delta i fellesskapet.

(Ingrid Lund 2017)

Tromsø kommune har i samarbeid med mobbeombudet i Troms og Finnmark satt i gang en stor satsning i kommunen som de kaller for Omni-modellen. Målet er at alle barn og unge som vokser opp i kommunen skal få oppleve å være en del av et trygt og godt oppvekstmiljø. Målet er å fremme trygge og gode fellesskap, hvor alle skal delta og få en opplevelse av å høre til. Det handler om å rette fokus på mobbing og utenforskap, og å ta et felles ansvar for å forebygge at barn og unge opplever det. Dette felles ansvaret skal vi voksne, i alle voksenroller, ta sammen. Barn og unge skal også ta sin del av ansvaret. Det handler om å spille på samme lag. Tromsø Idrettsråd har også blitt med i dette samarbeidet, og startet vårt eget arbeid med å skape en Omni-modell for idretten.

Når vi spør barn og unge, er de klar i sin tale. De ønsker seg trenere og voksne som har, og som tar, ansvar for å inkludere alle i det sosiale miljøet. Som ser deg for den du er, og tar godt imot deg.

Det er de voksnes hovedansvar å få dette til på en best mulig måte. Voksne her, er voksne bosatt i Tromsø. Uavhengig av hvem du er, du spiller en rolle for barn og unges oppvekstmiljø.

Vi voksne er barn og unges viktigste rollemodeller. Det vi sier og gjør, påvirker barn og unge. Skal vi jobbe sammen for å forebygge mobbing og krenkelser, må vi også se på oss selv og egne handlinger.

Hvordan reagerer du når noen du kjenner omgås noen du ikke syns om? Hva tenker du når du ser jenta som kler seg på en annen måte enn det som er forventet? Hva sier og gjør du når sønnen din forteller han har guttekjæreste?

Spurt på en annen måte. Er du en av dem som plutselig slutter å hilse på kjente? Er du en skaper eller en budbringer for stygge og usanne rykter om andre? Er du en som lett fordømmer andres valg, om det er klesstil, yrkesvalg, levemåte eller kjærlighet? Er du bedre på fordømmelse enn å skape dialog og forståelse?

I dag vet vi at mobbing og utenforskap medfører alvorlige konsekvenser. Å frata noen muligheter til å ta/ ha en positiv plass i fellesskapet kan i verste fall føre til både sykdom og til og med død. Å oppleve mobbing og utenforskap er alvorlig, og gir risiko for helse og trivsel, både på kort og lang sikt.

Tromsø er en liten internasjonal storby. Her er det mangfold og stor rikdom av folk. Det stiller noen krav til hver enkelt av oss. Vi må bygge felles trygghet om at vi vil hverandre vel og tåler hverandres ulikheter. Vi må behandle hverandre med raushet, som gjør at vi kan respektere ulikheter og nyanser hos hverandre. Samtidig skal vi ivareta respekten og verdigheten til den enkelte og de ulike miljøene.

Men viktigst: Ingen kan få ha rett til å ha en atferd som fratar andre muligheten til å høre til, ha en positiv plass i fellesskapet eller muligheten til medvirkning. Det er mobbing.